Aile Eğitimi

Safa Okulları olarak öğrencilerin başarılı olabilmesi için velilerin de eğitimde etkin katılımının olması gerektiğişüncesinden hareketle aşağıdaki konular üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

* Aile içi
İletişim
* E
ğitim Seminerleri
* Veli Ziyaretleri
* Veli Toplantıları
* Veli Çayları
* Velilerle Bilgi Payla
şımı

 

AİLE İÇİ İLETİŞİM

 

İletişim toplumun biçimlenmesinde temel oluşturmakta, birey toplumun diğer bireyleriyle düzenli iletişim yoluyla toplumun bir üyesi olmaktadır. Aile bireylerinin kendilerini ifade edebilmelerinin de aile içindeki iletişim önemli bir yer tutmaktadır. Aile içi iletişimde çocuğun birey olarak kabul görmesinin ve iletişime etkin olarak dahil edilmesinin benlik saygısını geliştirdiği bilinmektedir. Toplumun geleceğinde yetişkin olarak yerini alacak çocuk ve ergen kendini ifade edebildiği, dinlenildiğini bildiği ve en önemlisi fikirlerine önem verildiğini gördüğü takdirde çağın istendik bireyi olabilecektir. Ailelerimizle sık sık bir araya gelerek aile içi iletişimi arttırma, ailedeki sorunları alternatif çözüm yolları bularak yeniden düzenleme gibi noktalarda bireysel ve toplu görüşme ve seminerler yaparak destek ve danışmanlık çalışmaları yürütmekteyiz.

 

 

EĞİTİM SEMİNERLERİ

 

Eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olarak gördüğümüz bilgi verme, danışmanlık ve yönlendirme çalışmalarını içeren eğitim seminerlerimizde merkeze çocuk ve ergenleri alarak eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Merkezi sınav bilgilendirmeleri, zaman yönetimi, mahremiyet eğitimi, verimli ders çalışma yöntemleri, anne-baba tutumları ve öğretmen eğitimleri gibi seminerler düzenleyerek eğitim ve öğretimi en üst düzeyde verebilmek ve geliştirebilmek hedeflenmektedir.

 

 

VELİ ÇAYLARI

 

 

Öğrencilerimiz farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelen diğer öğrencilerle iletişim kurmayı, farklılıkları kabul etmeyi ve topluluğun bir üyesi olarak kuralları içselleştirmeyi okulda öğrenirler. Ailelerin de tanışması, iletişimi ve okul kültürünü evlerine taşıyabilmeleri adına her dönem ‘veli çayları’ düzenlenir. Veli çaylarında toplantı gündemleri belirlenir, bu çerçevede toplu olarak genel bilgilendirmeler yapılır.

 

 

VELİLERLE BİLGİ PAYLAŞIMI

 

 

Gelişen Dünya’nın iletişim araçlarını kullanarak velilerimize sosyal medya ağları ve gruplarından (WhatsApp) günlük bilgi paylaşımı, günlük akış bilgilendirmesi ve fotoğraf paylaşımları yapılmaktadır. Gruplarda tüm öğretmen ve idari kadromuz, velilerimiz bulunmaktadır. İdare, rehberlik ve öğretmenlerimiz tarafından okulda randevu verilerek her velimizle birebir görüşmeler yapılmakta, öğrencimizin akademik ve psiko-sosyal durumu ve gelişimi hakkında bilgiler verilmektedir.

 

 

VELİ TOPLANTILARI

 

Veli toplantıları, okul-aile işbirliğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardır. Öğretim yılı başında, gerçekleştirilen veli toplantısının temel hedefi, öğretmen ve velilerimizin tanışması,  hedeflerimiz, ölçme-değerlendirme yaklaşımımız, okulumuzun eğitim-öğretim çalışmalarının ve uygulamalarının tanıtılması ile ilgili velilerimizin bilgilendirilmesidir. Dönem başında olduğu gibi düzenli aralıklarla veli toplantıları yapılmakta, süreç hakkında velilerimiz bilgilendirilmektedir.